Przedszkole

Zapisy do przedszkola prowadzimy przez cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci, które uczęszczały do naszego żłobka oraz rodzeństwo wychowanków Kaczki Dziwaczki.

Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy pobrać i wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i zgłosić się do dyrektora placówki.

Pobierz wniosek do Przedszkola

Zerówka

Aby zapisać dziecko do zerówki, należy pobrać i wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do zerówki i zgłosić się do dyrektora placówki. Klasa „zero” zostanie utworzona w placówkach przy ul. Czeremchowej i ul. Siewierskiej.

Pobierz wniosek do Zerówki

Żłobek

Zapisy do żłobka prowadzimy przez cały rok. W pierwszej kolejności przyjmujemy rodzeństwo wychowanków Kaczki Dziwaczki.

Aby zapisać dziecko do żłobka, należy wypełnić elektronicznie Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka i zgłosić się do dyrektora placówki.

Wniosek elektroniczny

W celu ubiegania się o miejsce w ramach zadania publicznego dofinansowanego / finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania należy razem z wnioskiem dostarczyć:

  • kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przez dziecko. Należy dostarczyć kopię pierwszej strony z książeczki zdrowia dziecka + kopie strony ze szczepieniami podpisane przez Rodziców/opiekunów prawnych, z data i klauzulą „zgodne z oryginałem”
. Powyższy warunek nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień. Powyższe rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani potwierdzić właściwym zaświadczeniem.
  • kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pierwszej strony zeznania rocznego z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego aktualnego na dzień zapisania dziecka do żłobka.