Przedszkole

Zapisy do przedszkola prowadzimy przez cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci, które uczęszczały do naszego żłobka oraz rodzeństwo wychowanków Kaczki Dziwaczki.

Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy pobrać i wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i zgłosić się do dyrektora placówki.

Pobierz wniosek do Przedszkola

Zerówka

Aby zapisać dziecko do zerówki, należy pobrać i wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do zerówki i zgłosić się do dyrektora placówki. Klasa „zero” zostanie utworzona w placówkach przy ul. Czeremchowej i ul. Siewierskiej.

Pobierz wniosek do Zerówki

Żłobek

Zapisy do żłobka prowadzimy przez cały rok. W pierwszej kolejności przyjmujemy rodzeństwo wychowanków Kaczki Dziwaczki.

Aby zapisać dziecko do żłobka, należy wypełnić elektronicznie Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka i zgłosić się do dyrektora placówki.

REKRUTACJA 2022/23 – pozostały wyłącznie wolne miejsca w oddziale Dębiec i Krzesiny.

Wniosek elektroniczny

W celu ubiegania się o miejsce w ramach zadania publicznego dofinansowanego / finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania należy razem z wnioskiem dostarczyć:

  • kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przez dziecko. Należy dostarczyć kopię pierwszej strony z książeczki zdrowia dziecka + kopie strony ze szczepieniami podpisane przez Rodziców/opiekunów prawnych, z data i klauzulą „zgodne z oryginałem”
. Powyższy warunek nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień. Powyższe rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani potwierdzić właściwym zaświadczeniem.
  • kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pierwszej strony zeznania rocznego z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego aktualnego na dzień zapisania dziecka do żłobka.

Miejsca dofinansowane z Gminy Tarnowo Podgórne:

„Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w Żłobku dziecięcym. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 700,00 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w Żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne