Odimienna metoda nauki czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Odimienna, ponieważ naukę zaczynamy od imienia dziecka. Polega na stwarzaniu takich sytuacji edukacyjnych, w których jest wykształcenie kompetencji czytelniczych dzieci w wieku 2 do 5 lat. Uwzględnia indywidualne tempo rozwoju każdego dziecka. Ta metoda jest alternatywna w stosunku do metody analityczno – syntetycznej. W wyniku wizualizacji słów słuch fonematyczny rozwija się samoistnie. Język pisany zostaje spontanicznie zakorzeniony w świecie dziecięcych zabaw. Program oparty jest na założeniach pedagogiki konstruktywistycznej, to znaczy zawiera takie zajęcia i zabawy, dzięki którym dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje logikę alfabetycznego szyfru.

Na każdym etapie stosowania tej metody stymuluje się obserwację wizualną oraz myślenie logiczne, które pomaga dziecku w odkryciu, że:- napisane słowo jest nośnikiem tych samych treści, co słowo mówione,- kompozycja literowa danego wyrazu zależy od kompozycji fonetycznej odpowiadającego mu słowa. Analizując artykuły i opinie na temat tej metody, stwierdzono, że u dzieci z którymi pracowano odimienną metodą jest mniejszy odsetek zagrożenia dysleksją.